Algemene voorwaarden

Bel ons en we helpen u meteen.

Algemeen
Artikel 1
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. de algemene voorwaarden: de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden als hier vermeld.
b. de opdrachtgever: degene, die in een overeenkomst van aanneming van werk de levering van goederen en diensten met betrekking tot de verzorging van de uitvaart opdraagt aan de uitvaartverzorger.
c. de uitvaartverzorger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich verbindt de levering van goederen en diensten met betrekking tot de uitvaart te verzorgen.
d. FUNUS: FUNUS Uitvaartzorg B.V. gevestigd te Almere.
e. de toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger te leveren goederen en/of diensten.
f. voorgeschoten bedragen: bedragen die door de uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.
g. Pro memorie bedragen: voorgeschoten bedragen voor omschreven goederen of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet kunnen worden vermeld.

Artikel 2
Op de tussen de opdrachtgever en de uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
Artikel 3
1. De overeenkomstkomt komt tot stand door ondertekening van de gedagtekende, zogeheten ”opdrachtformulier c.q. regelformulier c.q. opnameformulier” door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger. Door ondertekening van deze voorgenoemde formulieren door de opdrachtgever en de uitvaartverzorger, worden partijen geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen. Deze algemene voorwaarden worden afgedrukt en toegevoegd aan voornoemde formulieren.
2. Het opdrachtformulier is zodanig gespecificeerd, dat minimaal de diverse kostenposten afzonderlijk worden aangegeven, alsmede het karakter van de daarbij behorende bedragen, zoals te hanteren tarieven, voorgeschoten bedragen en pro memorie bedragen.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 kan de opdrachtgever tot 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart de overeenkomst wijzigen. Indien daarmee een bedrag van € 110,- of meer is gemoeid, wordt de wijziging bij voorkeur binnen 48 uur na opgave van de wijziging bevestigd voor de uitvaartverzorger.

Artikel 4
1. In de in artikel 3 bedoelde overeenkomst worden de kosten van goederen en/of diensten vermeld, overeenkomstig de door de uitvaartverzorger voordien vastgestelde kosten van die goederen en/of diensten.

Artikel 5
Bij aanvaarding van de opdracht worden de bedragen samenhangend met leveringen van toeleveranciers zo nauwkeurig mogelijk aan de opdrachtgever opgegeven. De uitvaartverzorger behoud zich nadrukkelijk het recht voor om voorgeschoten bedragen, waarvan op het moment van aanvaarden van de opdracht de omvang nog niet was te voorzien, aan de opdrachtgever door te berekenen, mits voor het maken van deze kosten opdracht is verstrekt en de hoogte zich bevindt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

Personalia
Artikel 6
1. De vermelde personalia van de overledene in art. 3, lid 1 bedoelde overeenkomst worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van burgerlijke stand.
2. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de uitvaartverzorger, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de uitvaartverzorger onverwijld te verwittigen.

Levering
Artikel 7
1. De levering van goederen en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of crematorium.
2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts in uiterste noodzaak plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier en in overleg met en na verkregen toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 8
1. Aankondigingen van het overlijden alsmede dankbetuigingen worden geleverd overeenkomstig de door c.q. in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde tekst.
2. Advertenties m.b.t. het overlijden worden door de uitvaartverzorger geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste kranten, overeenkomstig de door hem schriftelijk opgeven tekst.
3. De kosten van rectificatie van de het door de uitvaartverzorger geleverde drukwerk en/of de geplaatste advertenties komen, onverminderd zijn regresmogelijkheid op derden, voor rekening van de uitvaartverzorger, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst.
4. Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties telefonisch door de uitvaartverzorger aan derden is doorgegeven, dan is de uitvaartverzorger voor eventuele fouten in die tekst niet aansprakelijk.

Artikel 9
Wijziging van het aantal overeengekomen te gebruiken voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart voor 16.00 uur aan de uitvaartverzorger kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering door opdrachtgever na dit tijdstip komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Kosten
Artikel 10
De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

Betaling
Artikel 11
De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier gespecificeerde nota binnen 14 dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door de uitvaartverzorger een bewijs van betaling verstrekt.

Artikel 12
Indien de uitvaartverzorger nagelaten heeft de nota voldoende te specificeren heeft de opdrachtgever het recht alsnog een specificatie te verlangen. In afwachting van deze nadere specificatie wordt de betalingstermijn opgeschort.

Artikel 13
De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld, hieronder ook te verstaan de rechten en eventuele uitkeringen voortvloeiende uit afgesloten uitvaartpolissen.

Artikel 14
Rente op vorderingen van de uitvaartverzorger kan de opdrachtgever slechts volgens de regels van de artikelen 119 en 120 Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in rekening worden gebracht.

Artikel 15
Aan de opdrachtgever, die na gesommeerd te zijn, zonder opgaaf van redenen weigert te betalen, kunnen, na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn, de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening worden gebracht, doch maximaal tot 25% van de hoofdsom tot € 2.000-. Bedraagt de hoofdsom meer dan wordt over dat meerdere maximaal 20% gerekend.

Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 16
De uitvaartverzorger staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart.

Artikel 17
De uitvaartverzorger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in of tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, veroorzaakt door de opdrachtgever zelf.

Artikel 18
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de uitvaartverzorger, tenzij veroorzaakt door schuld van de opdrachtgever. Oponthoud en vertraging kunnen de uitvaartverzorger niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, nog krachtens wet of rechtshandeling.

Geschillen
Artikel 19
1. Geschillen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen door beide partijen worden voorgelegd aan de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Een geschil wordt door de stichting slechts in behandeling genomen als de opdrachtgever zijn klacht eerst aan de uitvaartverzorger heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan de uitvaartverzorger is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de stichting aanhangig te worden gemaakt.
2. Wanneer de opdrachtgever een geschil behandeld wil zien door de stichting, is de uitvaartverzorger aan deze keuze gehouden. De opdrachtgever zal zich binnen een maand na een daartoe door de uitvaartverzorger schriftelijk gedaan verzoek schriftelijk dienen uit te spreken of hij het ontstane geschil wil laten beslechten door de stichting dan wel door de bevoegde rechter. Verneemt de uitvaartverzorger de keuze van de opdrachtgever niet binnen de voorgeschreven termijn, dan is de uitvaartverzorger gerechtigd het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
3. De stichting doet de uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de stichting. De beslissingen van de stichting geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Almere, gevestigd te Almere.

Ons werkgebied

Extra diensten

Uitvaartkisten

Breed scala aan uitvaartkisten beschikbaar. Bekijk en vergelijk verschillende opties om aan uw behoeften en budget te voldoen. Vertrouw op ons in deze moeilijke tijd.

Rouwvervoer

Onze dienst 'Keuze van uitvaartvervoer' stelt u in staat om het perfecte vervoermiddel te kiezen voor de ceremonie, met comfort en waardigheid tijdens dit belangrijke moment.

Muziek op de uitvaart

Wij zullen u helpen bij het kiezen van muzikale begeleiding die uw individualiteit en de gevoelens die uw unieke gebeurtenis begeleiden, weerspiegelt.

Rouwkaart

Een kaart is een uiting van uw medeleven en steun in de moeilijkste momenten. Wij creëren deze speciale kaarten om u te helpen samen met uw familie en dierbaren verdriet te delen.

Rouwboeket

Wij creëren verfijnde bloemstukken om uw diepe verdriet en blijvende herinnering aan uw geliefde uit te drukken. U kunt uw gevoelens en warme woorden van steun aan de familie uiten in dit belangrijke moment.

Videopresentatie

Een videoherdenkingspresentatie is een manier om herinneringen voor altijd te bewaren. We creëren videocollages die u zullen helpen de herinnering te behouden.

Uw laatste wens in vertrouwde handen!
Uitvaartzorg Koningshof Team
Maak kennis
Op dit moment hulp nodig?

Wij staan 24/7 voor u klaar

contactformulier

Wilt u geheel vrijblijvend kennis maken met ons uitvaartteam voor algemene vragen of adviezen? Bel ons voor een afspraak of stuur dit contactformulier.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.